Адвокатське зберігання документів в Києві і адвокатська таємниця

 Вітчизняний кримінальний процес, спрямований на захист прав підприємців, має чимало проблем.  Актуальними залишаються питання правового регулювання і правозастосовчої практики щодо арешту рахунків, розголошення банківської таємниці, виїмки документів і надання адвокатських послуг відповідального зберігання документів підприємця.  Ми пропонуємо розглянути одну з найважливіших проблем правозастосування, пов'язану із захистом права підприємця від несанкціонованого розголошення інформації про підприємницьку діяльність і особистість підприємця.

Один з ефективних способів захисту прав підприємців від розголошення важливої ​​для них інформації передбачає передачу документів, що містять комерційну інформацію, адвокату для виконання певного доручення.  Оскільки надані в зв'язку з цим документи вважаються прийнятими на адвокатське зберігання, по ним гарантуються положення закону про адвокатську таємницю.  Предметом адвокатської таємниці є питання, з яких громадянин або юридична особа зверталися до адвоката, суть консультацій, порад, роз'яснень та інших відомостей, отриманих адвокатом при здійсненні своїх професійних обов'язків.  Згідно ст.  9 Закону України «Про адвокатуру» адвокату, помічнику адвоката, посадовим особам адвокатських об'єднань забороняється розголошувати відомості, що становлять предмет адвокатської таємниці, і використовувати їх у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб.

Договір з адвокатом

Зазначені документи підприємця передаються адвокату для виконання доручення на підставі договору про надання адвокатських послуг, який укладається між клієнтом (підприємцем) і адвокатом (адвокатським об'єднанням).  За цим договором адвокат зобов'язується виконати доручення, пов'язані з вивченням наданих йому документів клієнта, їх аналізом і т.п., а при необхідності застосовувати право на адвокатську таємницю.  У разі звернення органів слідства, інших уповноважених державних органів за інформацією або за документами, які знаходяться на зберіганні у адвоката, останній має право відмовити в наданні інформації (документів), якщо це може створити загрозу порушення адвокатської таємниці та прав клієнта.

До останнього часу порушення професійних прав адвокатів та гарантій їх діяльності не тягли за собою відповідальність посадових осіб, їх допускали.  Лише в новому Кримінальному кодексі, прийнятому в 2001 р, була встановлена ​​кримінальна відповідальність за втручання в діяльність захисника чи представника особи.  До такого втручання законодавець відносить порушення гарантій діяльності захисника чи представника та професійної таємниці, вчинення в будь-якій формі перешкод до здійснення їх правомірної діяльності з надання правової допомоги (ст. 397 ККУ).

Слід зазначити, що ця стаття ККУ, встановлюючи кримінальну відповідальність за втручання в діяльність захисника чи представника особи, значно звужує в диспозиції зміст «втручання», обмежуючи його втручанням тільки в правомірно діяльність захисника чи представника особи, а також обмежує гарантії і види діяльності адвокатів,  згадуючи лише надання захисником або представником юридичної допомоги.

Виїмка документів

Актуальним питанням є також виїмка документів, що становлять адвокатську таємницю.  Згідно ст.  178 Кримінально-процесуального кодексу виїмка проводиться за вмотивованою постановою слідчого, якщо є точні дані, що предмети чи документи, які мають значення для справи, знаходяться в певної особи чи в певному місці.

Згідно ст.  179 КПК посадові особи і громадяни не мають права відмовлятися пред'явити або видати документи, їх копії або інші предмети, яких вимагає слідчий під час обшуку і виїмці.  Видача і огляд документів, що містять дані, які становлять державну та / або банківську таємницю, провадяться з додержанням існуючих правил, що забезпечують охорону державної та / або банківської таємниці.Таким чином, кримінально-процесуальне законодавство України визначає лише два види таємниці: державну і / або банківську, тому особливий порядок виїмки документів стосується лише документів, що містять державну та / або банківську таємницю.

Згідно ч. 8 ст.  48 КПК документи, пов'язані з виконанням захисником його обов'язків при участі в справі, не підлягають огляду, розголошенню чи вилученню дізнавачем, слідчим, прокурором або судом без його згоди.  Разом з тим відповідно до ст.  10 Закону «Про адвокатуру» професійні права, честь і гідність адвоката охороняються законом.  Забороняються будь-які втручання в адвокатську діяльність, вимагання від адвоката, його помічника, посадових осіб і технічних працівників адвокатських об'єднань відомостей, що становлять адвокатську таємницю.  З цих питань вони не можуть бути допитані як свідки.  Документи, пов'язані з виконанням адвокатом доручення, не підлягають оглядові, розголошенню чи вилученню без його згоди.

Згідно п. 1 ч. 1 ст.  61 Правил адвокатської етики в стосунках з іншими державними органами з приводу виконання доручення клієнта адвокат повинен дотримуватися вимог цих Правил в частині, яка застосовується до цих відносин, і не повинен розголошувати пов'язану з їхньою діяльністю інформацію, що стала йому відомою у зв'язку з виконанням доручення, таємниця якої  охороняється чинним законодавством.

Гарантії адвокатської таємниці

Згідно п. 7 Указу Президента України «Про деякі заходи щодо підвищення рівня роботи адвокатури» від 30.09.1999 р № 1240/99 з метою посилення гарантій конституційних прав громадян на правову допомогу і захист від обвинувачення, підвищення якості правової допомоги,  наданої адвокатами та адвокатськими об'єднаннями, органами, які проводять досудове слідство, має суворо дотримуватися законодавства про гарантії адвокатської діяльності.

Отже, чинне законодавство України передбачає такі складові адвокатської таємниці:

 • адвокат зобов'язаний не розголошувати відомості, що становлять предмет адвокатської таємниці;
 • гарантії адвокатської діяльності передбачають відповідні обмеження, що стосуються збереження адвокатської таємниці;
 • органи, які проводять досудове слідство, повинні строго дотримуватися гарантій адвокатської діяльності.

Однак з огляду на, що норма ст.  179 КПК не передбачає адвокатської таємниці як окремого виду таємниці, органи досудового слідства часто намагаються, з порушенням вимог ст.  9, 10 Закону «Про адвокатуру» та ст.48 КПК, здійснити виїмку документів, пов'язаних з виконанням адвокатом доручення, як у адвокатів, так і в адвокатських об'єднань.  І при виїмці документів у адвокатів слідчі посилаються саме на відсутність цього виду таємниці.  Неоднозначне тлумачення адвокатської таємниці не сприяє формуванню одноманітної практики і належної захисту прав підприємців та інших клієнтів адвокатів.

В цьому випадку дієвою реалізацією гарантій адвоката можуть бути:

 • внесення змін до ст.  178 КПК, які передбачатимуть адвокатську таємницю як окремий вид таємниці;
 • внесення змін до Закону «Про адвокатуру» з метою нормативного визначення поняття і предмета адвокатської таємниці як виду секретної інформації;
 • внесення змін до Закону «Про інформацію», які передбачатимуть адвокатську таємницю як окремий вид таємниці;
 • внесення змін до ст.  178 КПК з метою закріплення норми про те, що виїмка документів, що становлять адвокатську таємницю, проводиться не за вмотивованою постановою слідчого, а за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженому з керівником адвокатського об'єднання або адвокатом.

Правові механізми

А поки зміни до відповідних нормативно-правові акти не внесені, реалізуючи права та обов'язки адвокатів, можна застосовувати такі правові механізми:

а) відкладення виконання постанови слідчого про проведення виїмки в зв'язку з істотним порушенням норм кримінально-процесуального законодавства та Закону «Про адвокатуру  »щодо гарантій адвокатської діяльності;

б) одночасне подання адвокатського запиту з проханням надати розгорнуту відповідь, що містить:

 • обґрунтовані законні підстави і приводи витребування, а також конкретний перелік ідентифікуючих ознак предметів або документів, що вилучаються, із зазначенням їх реквізитів;
 • в разі проведення виїмки оперативним працівником за дорученням слідчого - підстави, що підтверджують повноваження на його проведення (доручення в порядку ст. 114 КПК);
 • пояснення щодо обґрунтованості витребування документів та підтвердження того, що вони мають відношення до конкретної кримінальної справи (конкретного події злочину), якщо згідно з постановою про проведення виїмки ці аспекти залишаються нез'ясованими;
 • інформацію про наявність мотивованої постанови суду на проведення виїмки на підставі положень ст.  178 КПК (примусова виїмка із житла чи іншого володіння особи проводиться лише за вмотивованою постановою судді) і п. 11 постанови Пленуму ВСУ від 28.03.2008 р № 2 (згідно з вимогами ст.17 Закону «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з  прав людини »від 23.02.2006 р № 3477-IV (3477-15) судам необхідно враховувати, що відповідно до практики Європейського суду з прав людини поняття« житло »в п. 1 статті 8 Конвенції про захист прав людини і основних свобод охоплює не  лише житло фізичних осіб. Воно може поширитися  ться на офісні приміщення, що належать фізичним особам, а також офіси юридичних осіб, їх філій та інші приміщення.

в) у разі ненадання повної відповіді на запит або продовження спроб вилучити документи - подання адвокатського запиту чи скарги на дії ініціаторів виїмки до вищестоящого органу з докладним викладом обставин неправомірного порядку виїмки і вимог до перевірки законності дій співробітників правоохоронних органів, уповноважених на проведення виїмки,  і притягнення винних осіб до відповідальності, передбаченої чинним законодавством.

Виходячи з цієї всієї інформації, наше адвокатське надає послуги адвокатського зберігання документів (договір адвокатського зберігання документів).

Навіщо і кому необхідно користуватися послугою адвокатське зберігання документів

В наш час, коли свавілля може статися як з боку державних органів, тож і з боку третіх осіб, дуже важливо правильно організувати зберігання документів підприємства або організації будь-якого масштабу.  І в цьому випадку, тільки адвокатське зберігання документів може забезпечити безпеку і надійність будь-якої інформації підприємства.

Звичайно, незважаючи на те, що такі послуги дуже популярні в усьому світі, в нашій країні підприємці тільки починають про це замислюватися.  Про це красномовно свідчать часті запити в пошукових системах типу «адвокатське зберігання документів в Києві».  І для тих.  хто не знає, як саме відбувається таке зберігання, ми з радістю можемо повідомити, що це надійний захист від будь-яких неприємностей, які можуть з'явитися з боку інших людей або організацій.

Сьогодні багато прекрасно розуміють, що коли в офіс компанії, можуть нагрянути будь агресивно налаштована людина, необхідно зберігати важливу документацію в надійному місці, там, де вони недоступні.  Таким чином, забезпечується додаткова надійність, і конфіденційність.  Тільки адвокат і професійний юрист, мають право при необхідності захищати документацію.

Так, наприклад ні для кого не секрет, що в результаті помилкових відомостей нерідко щодо багатьох компаній організовуються різні слідчі компанії.  І в цьому випадку будь-яка документація може стати предметом ретельного вивчення та надбанням сторонніх осіб.  Цього можна легко уникнути, якщо користуватися такими послугами як адвокатське зберігання документів в Києві.

Безпека бізнесу - це завжди для керівників підприємства будь-якого рівня - питання дуже важливий.  І вирішувати його найкраще на рівні сучасних правових технологій.  І при виникненні будь-яких позаштатних ситуацій, тільки професійний адвокат може легко зорієнтуватися в ситуації і зробити все необхідне, для того щоб зберегти конфіденційність інформації.

Найчастіше адвокатське зберігання документів в Україні полягає спільно з таким договором як надання юридичних послуг.  І при виникненні будь-яких перевірок на підприємстві перевіряє компанія в цьому випадку зустрічається не з рядовими співробітниками офісу, а безпосередньо з адвокатом.  Це набагато зручніше і безпечніше.